Príspevok 2021/2022

Milí rodičia,

obraciame sa na Vás so žiadosťou o každoročný príspevok do OZ Lipka. Občianske združenie Lipka spravuje a prerozdeľuje finančné prostriedky z príspevkov od rodičov, a tiež 2 % z daní na výchovno-vzdelávacie potreby našej školy.

Príspevok je naozaj potrebný pre školu. V minulom školskom roku sa prispelo na rekonštrukciu šatní pri bazéne, dielne technických prác, šitia, oddychovej zóny a iné. Taktiež financujeme aj nákup edukačných pomôcok na skvalitnenie výučby / slovenčina, matematika, dejepis, hudobná výchova… /

Z vašich financií by škola potrebovala ešte zakúpiť dataprojektory, žinenky do telocvične, fixky, a tiež zrekonštruovať záchody v prístavbe a veľa ďalších vecí, ktoré bez Lipky škola nezvládne zabezpečiť.

Odporúčaný príspevok 20 Eur na dieťa je využitý výhradne pre skvalitnenie výučby v škole pre naše deti.

Príspevok môžete uhradiť na číslo účtu: SK80 0900 0000 0001 7961 6955

Do poznámky prosím uveďte DAR a tiež meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.

Veľmi pekne ďakujeme tým rodičom, ktorí v minulom roku prispeli vyššou sumou.

My všetci prispievame k zveľaďovaniu školskej výučby pre naše deti.

Ďakujeme za Vašu ústretovosť

OZ Lipka